Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) projektu Termovize společnosti PROLAN tepelná technika s.r.o.

 

1 Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnostPROLAN tepelná technika s.r.o., IČ 26347415, DIČ CZ26347415, se sídlem Plzeň, Petřínská 1072/2, PSČ 326 00, zapsaná v obchodním rejstříku a vedená
u Krajského soudu v Plzni jako poskytovatel služby (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

Společnost PROLAN tepelná technika s.r.o. poskytuje služby dle své aktuální nabídky jednotlivým kupujícím dle jejich požadavků za cenu a podmínek uvedených u konkrétní nabídky služby, přičemž se ve vztahu k příslušné smlouvě uplatní tyto VOP, nebude-li uvedeno jinak.

 

1. 1 Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řáda dokument Způsob dopravy, podmínkami objednávané služby a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

1. 2 Kupní smlouva 

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízenéslužby prodávajícím na webové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem
a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné. Smlouva je uzavírána
v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí,
že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 

2 Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze
k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

3 Provozní doba

Příjem objednávekprostřednictvím e-mailu termovize@buderuskotle.cz je organizován 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Příjem objednávek prostřednictvím telefonního čísla +420 723 466 315 je organizován každý pracovní den (pondělí – pátek) od 8:00 do 20:00 hod.

Jednotlivá termovizní měření jsou organizována na základě telefonické, či e-mailové domluvy termovizního technika a kupujícího.

 

4 Ceny

Ceny služeb jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Služba

Cena bez DPH

Cena s DPH

15%

Cena s DPH

21%

Výše DPH 15%

Výše DPH 21%

Termografie budov RYCHLÁ

869 Kč

999 Kč

1051 Kč

130 Kč

182 Kč

Termografie budov STANDARD

1651 Kč

1899 Kč

1998 Kč

248 Kč

347 Kč

Termografie budov KOMPLETNÍ

3130 Kč

3599 Kč

3787 Kč

469 Kč

657 Kč

Solární termografie

783 Kč/hod

900 Kč/hod

947 Kč/hod

117 Kč/hod

164 Kč/hod

Průmyslová termografie

783 Kč/hod

900 Kč/hod

947 Kč/hod

117 Kč/hod

164 Kč/hod

 

Ceny zde uvedené jsou konečné, tedy včetně DPH. Do ceny nejsou zahrnuty náklady na cestovné termovizního technika. Doprava termovizního technika v městě Plzeň je ZDARMA. Mimo Plzeň činí náklady na dopravu termovizního technika 8 Kč na 1 km včetně DPH. Tyto náklady hradí kupující.

5 Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH.

 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

–          prostřednictvím e-mailu termovize@buderuskotle.cz je organizován 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

–          prostřednictvím telefonního čísla +420 723 466 315 je organizován každý pracovní den (pondělí – pátek) od 8:00 do 20:00 hod.

 

6 Odstoupení od smlouvy

Následuje shrnutí možností odstoupení od smlouvy.

6.1 Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
PROLAN tepelná technika s.r.o.

Petřínská 1072/2, Plzeň 326 00
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

 

6.2 Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

7 Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

–          platba předem prostřednictvím bankovního převodu na účet prodávajícího vedeného
u ZUNO Bank ČR číslo 1200418190/2310

–          platba v hotovosti termoviznímu technikovi bezprostředně po pořízení termovizních snímků

 

8 Dodací podmínky

Následuje shrnutí možností doručení hotové termovizní zprávy kupujícímu.

8.1 Elektronické kanály

Termovizní zpráva bude dodána kupujícímu do 3 dnů ode dne pořízení termovizních snímků prostřednictvím e-mailové adresy termovize@buderusktle.cz na e-mailovou adresu udanou kupujícím.

 

8.2 Zasílání přepravní službou – ČR:

Termovizní zprávu je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p. do 10 pracovních dnů od pořízení termovizních snímků. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 

8.3 Nedoručení zásilky

Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do deseti pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem) má kupující právo od smlouvy odstoupit.

 

8.4 Poškozená zásilka

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu termovize@buderusktle.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 9 Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými
a účinnými právními předpisy ČR.

 

10 Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 12. 2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.